Login   |   Help  
 
 
 
 
Nếu chọn phương án "Địa điểm 2":

a. Hà Nội (hoặc các khu vực cách trung tâm 50-60km)
b. Sài Gòn (hoặc các khu vực cách trung tâm 50-60km)
c. Vinh
d. Đà Nẵng
e. Địa điểm khác (nêu rõ trong bài viết )
 
 
Total Votes : 294
 
   
 

© Copyright MicroPoll


MicroPoll Legal
Features Terms of Use
Login Privacy Policy
Sign Up  
About Us  
Pricing  
Top Polls  
Enterprise Polling  

  On the Blog
Connect
 
 
Navigation Links :  Site Map
Browse Polls : A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z